Sectie Entomologendag

English follows Dutch

Onze belangrijkste activiteiten zijn:

 • organisatie van de jaarlijkse Entomologendag
 • jurering voor de jaarlijkse NEV-Dissertatieprijs

Nieuws

Volgende Entomologendag (#36): 13 december 2024 (Reehorst, Ede). Daarna: #37, 19 december 2025; #38, 18 december 2026 (Reehorst)

News

Next Entomology Day (#36): 13 December 2024 (conference centre Reehorst, Ede-Wageningen). Thereafter: #37, 19 December 2025; #38, 18 December 2026 (Reehorst)

 

Entomologendag

Vanaf 1989 organiseert de NEV jaarlijks de Nederlandse Entomologendag, voor beroeps- en amateur-entomologen. In parallelsessies worden in totaal ca. 40 lezingen gehouden, voorafgegaan door een plenaire lezing door een genodigde spreker. Gedurende de hele dag worden er posters gepresenteerd. Er worden drie prijzen uitgereikt: de NEV-Posterprijs, de UES-MSc Thesisprijs en de NEV-Dissertatieprijs. De winnaars van de twee laatstgenoemde prijzen houden ook een lezing. Tijdens lunch en afsluitende receptie en in de wandelgangen is er volop gelegenheid nieuwe contacten te leggen en oude contacten te verversen. De sfeer is informeel en vriendelijk. Het aantal deelnemers bedraagt doorgaans zo’n 150-200. De lezingen worden in de regel gehouden in het Engels.

De Entomologendag heeft telkens dezelfde opzet:
 • 08:30  Start registratie + ophangen posters
 • 10:00  Welkom + plenaire lezing door genodigde spreker
 • 11:00  Koffiepauze + postersessie
 • 11:30-  Parallelle lezingen / Lunchpauze + postersessie / Lezingen / Koffiepauze + postersessie / Lezingen
 • ca. 16:00  Uitreiking NEV-Dissertatieprijs + plenaire lezing door winnaar
 • -18:00  Borrel
Tijdpad:
 • Opening inschrijving: 1 oktober
 • Early bird aanmelding: eindigt precies 28 dagen voor de Entomologendag
 • Indienen abstract lezing/poster: tot uiterlijk 28 dagen voor de Entomologendag
Technische informatie:
 • Aangemelde lezing: 15 minuten + 5 minuten discussie
 • Abstract: ca. 80 woorden [excl. titel, auteur(s) & affiliatie(s)]
 • Postergrootte: A0 (staand)

Voor verdere informatie: entomologendag@gmail.com

Entomology Day

Each year since 1989, the Dutch Entomological Society (NEV in Dutch) organizes the ‘Entomology Day’, for professional and amateur entomologists. In four parallel sessions in total ca. 40 oral presentations are given, preceded by a plenary lecture held by an invited speaker. Posters are on display throughout the day. Three prizes are awarded: the NEV-Poster Price, the UES-MSc Thesisprize and the NEV-Dissertation Award. The winners of the latter two prizes also present a lecture. During coffee breaks, lunch and the closing reception there is ample opportunity to establish new and refresh old contacts. The atmosphere is informal and friendly. The number of participants generally is about 150-200. As a rule presentations are given in English.

The Entomology Day has a fixed structure:
 • 08:30  Start registration + mounting posters
 • 10:00  Welcome + plenary lecture by invited speaker
 • 11:00  Coffee break + poster session
 • 11:30-  Parallel lectures / Lunch break + poster session / Lectures / Coffee break + poster session / Lectures
 • ca. 16:00  Presentation NEV-Dissertation Award + plenary lecture by winner
 • -18:00  Drinks
Tijdpad:
 • Start entry: 1 October
 • Early bird registration: ends precisely 28 days before the Entomology Day
 • Submit abstract lecture/poster: until 28 days before the Entomology Day
Technical information:
 • Lecture: 15 minutes + 5 minutes discussion
 • Abstract: ca. 80 words [excl. title, autor(s) & affiliation(s)]
 • Poster size: A0 (portrait)

For further information: entomologendag@gmail.com

NEV-Dissertatieprijs

Sinds 2008 jureert het sectiebestuur voor de NEV-Dissertatieprijs. Deze prijs – een oorkonde + een geldbedrag (1250 euro) – wordt jaarlijks door de NEV uitgeloofd voor het beste proefschrift op het gebied van de entomologie. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Entomologendag.

In aanmerking komen proefschriften die in het voorgaande academische jaar (1 augustus – 31 juli) zijn verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Het sectiebestuur beoordeelt de inzendingen en draagt de drie beste voor aan het NEV-bestuur, dat uiteindelijk beslist over de toekenning.

NEV Dissertation Award

Since 2008, each year the NEV offers a Dissertation Award – a certificate + 1250 Euros – for the best dissertation in the field of Entomology. Eligible for the award are dissertations that have been defended during the preceding academic year (that is, between 1 August and 31 July) at one of the Dutch universities. The board of the Section ‘Entomologendag’ pre-selects the best three dissertations and forward these to the society’s main board for the final verdict. The award is handed out on the Entomology Dag.